कार्यक्रम तालिका

Program Name Presenter Time
नेपाली भजन रेडियाे खलंगा 05:00 am - 06:00 am
साझा खबर सामुदायिक सुचना नेटवर्क ( CIN) 06:00 am - 06:30 am
नेपाली स्वदेशगान रेडियाे खलंगा 06:30 am - 07:00 am
उज्यालाे फल्चा उज्यालाे रेडियाे नेटवर्क 07:00 am - 08:00 am
विभिन्न गित संगीतहरू रेडियाे खलंगा 08:00 am - 09:00 am
नेपाल खबर उज्यालाे रेडियाे नेटवर्क 09:00 am - 09:15 am
बिबिसी नेपाली बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
Program Name Presenter Time
नेपाली भजन रेडियाे खलंगा 05:00 am - 06:00 am
साझा खबर सामुदायिक सुचना नेटवर्क ( CIN) 06:00 am - 06:30 am
नेपाली स्वदेशगान रेडियाे खलंगा 06:30 am - 07:00 am
उज्यालाे फल्चा उज्यालाे रेडियाे नेटवर्क 07:00 am - 08:00 am
विभिन्न गित संगीतहरू रेडियाे खलंगा 08:00 am - 09:00 am
नेपाल खबर उज्यालाे रेडियाे नेटवर्क 09:00 am - 09:15 am
इन्द्रेणी तुल्सी जि.एम 09:15 am - 11:00 am
बिबिसी नेपाली बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
Program Name Presenter Time
नेपाली भजन रेडियाे खलंगा 05:00 am - 06:00 am
साझा खबर सामुदायिक सुचना नेटवर्क ( CIN) 06:00 am - 06:30 am
नेपाली स्वदेशगान रेडियाे खलंगा 06:30 am - 07:00 am
उज्यालाे फल्चा उज्यालाे रेडियाे नेटवर्क 07:00 am - 08:00 am
विभिन्न गित संगीतहरू रेडियाे खलंगा 08:00 am - 09:00 am
नेपाल खबर उज्यालाे रेडियाे नेटवर्क 09:00 am - 09:15 am
बिबिसी नेपाली बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
Program Name Presenter Time
नेपाली भजन रेडियाे खलंगा 05:00 am - 06:00 am
साझा खबर सामुदायिक सुचना नेटवर्क ( CIN) 06:00 am - 06:30 am
नेपाली स्वदेशगान रेडियाे खलंगा 06:30 am - 07:00 am
उज्यालाे फल्चा उज्यालाे रेडियाे नेटवर्क 07:00 am - 08:00 am
विभिन्न गित संगीतहरू रेडियाे खलंगा 08:00 am - 09:00 am
नेपाल खबर उज्यालाे रेडियाे नेटवर्क 09:00 am - 09:15 am
इन्द्रेणी तुल्सी जि.एम 09:15 am - 11:00 am
बिबिसी नेपाली बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
गजल गंगा तुल्सी जि.एम 9:15 pm - 10:00 pm
Program Name Presenter Time
नेपाली भजन रेडियाे खलंगा 05:00 am - 06:00 am
साझा खबर सामुदायिक सुचना नेटवर्क ( CIN) 06:00 am - 06:30 am
नेपाली स्वदेशगान रेडियाे खलंगा 06:30 am - 07:00 am
उज्यालाे फल्चा उज्यालाे रेडियाे नेटवर्क 07:00 am - 08:00 am
विभिन्न गित संगीतहरू रेडियाे खलंगा 08:00 am - 09:00 am
नेपाल खबर उज्यालाे रेडियाे नेटवर्क 09:00 am - 09:15 am
बिबिसी नेपाली बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
Program Name Presenter Time
नेपाली भजन रेडियाे खलंगा 05:00 am - 06:00 am
साझा खबर सामुदायिक सुचना नेटवर्क ( CIN) 06:00 am - 06:30 am
नेपाली स्वदेशगान रेडियाे खलंगा 06:30 am - 07:00 am
उज्यालाे फल्चा उज्यालाे रेडियाे नेटवर्क 07:00 am - 08:00 am
विभिन्न गित संगीतहरू रेडियाे खलंगा 08:00 am - 09:00 am
नेपाल खबर उज्यालाे रेडियाे नेटवर्क 09:00 am - 09:15 am
इन्द्रेणी तुल्सी जि.एम 09:15 am - 11:00 am
बिबिसी नेपाली बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
Program Name Presenter Time
नेपाली भजन रेडियाे खलंगा 05:00 am - 06:00 am
साझा खबर सामुदायिक सुचना नेटवर्क ( CIN) 06:00 am - 06:30 am
नेपाली स्वदेशगान रेडियाे खलंगा 06:30 am - 07:00 am
उज्यालाे फल्चा उज्यालाे रेडियाे नेटवर्क 07:00 am - 08:00 am
विभिन्न गित संगीतहरू रेडियाे खलंगा 08:00 am - 09:00 am
नेपाल खबर उज्यालाे रेडियाे नेटवर्क 09:00 am - 09:15 am
बिबिसी नेपाली बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm